Ry havana mpiserasera, 

 

Voalohany indrindra, isaorana ny Tompo Andriamanitra noho ny fahazoa-manokatra ity tahalan-tranonkala ity mba hahazoantsika mamantatra ny KOLEJY PAUL MINAULT.  Isan’ny antom-pisian’izy ity koa ny mba hahazoantsika antsoinay hoe “Fianakaviamben’ny Kolejy Paul Minault” hifanerasera, na aiza na aiza misy antsika eto amin’ity bolan-tany ity. Koa dia maneho indrindra ny fankasitrahana an’ireo rehetra nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka satria niketrika fatratra ity tetikasa ity izahay am-perinasa ato amin’ny Kolejy Paul Minault. Ezahina ho maro ny torohay amana dinidinika haseho antsika eto ary, ampoizinay sahady, fa mety mainka vao hampitsiry fanontaniana sesehena hiserana ao an-tsaintsika koa anefa izany.

Haseho antsika miandalana ato ary ireto :

  1. ny tantaran’ny Kolejy Paul Minault,
  2. ireo tompon’andraikitry ny Kolejy,
  3. ny kilasy misy eto amin’ny Sekoly,
  4. ny fiainan’ny Kolejy,
  5. ireo voka-panadinana teto tato anatin’ny taona vitsivitsy,
  6. ireo mpiara-miombona antoka amin’ny Kolejy.

Aoka aloha hoferantsika amin’ireo lohadinika enina ireo eto am-panombohana. Tsorinay fa tsy mora ny manao zavatra ary heverinay fa aleo aloha hiadan-ko reniny, toa izay hitsatsaingoka ho vinanto ary hatao tokantranon-dandy ny fitantananana azy ity ka ao anatiny no manatevina.Manome toky anareo izahay fa hohateveninay miandalana eny ireo torohay amana dinidinika haroso antsika eto no ankinintsika koa amin’ireo mpitantana sy mpikirakira azy ity ny hahazoana mamelatra azy hatrany mba hahatonga azy ho fitaovana mahomby hampiroborobo ny Kolejy Paul Minault  sady koa hanenomana rahateo ny fifaneraserantsika “mpianakavin’i Pata” hatevina hatrany.

Izay àry no ela fa handeha isika mianakavy hamadibadika izay takelaka misy ato aloha, koa dia mahazoa fahafinaretana sy fifaliana.

Samia hotahin’ny Tompo isika mianakavy ary manao veloma finaritra, mandra-pihaona indray.

Amin’ny anaran’ny Kolejy Paul Minault, Androhibe-Antananarivo

Ny Talen’ny Kolejy Paul Minault

RAKOTO Armand ANDRIANAMBININTSOA-MANITRINIAINA